சூனியம் குறித்து முழு பார்வை || சகோ. அஷ்ரப்தீன் பிர்தௌஸி || அவசியம் பார்க்க வேண்டிய உரை

 சிறு விசயமாக கருதி பெரிய பாவத்தில் சிக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்க கூடியது  # சூனியம்  ||| அவசியம் பார்க்க வேண்டிய உரை சூனியம் குறித்து இ...

H ராஜாவின் கேள்விக்கு செருப்படி பதில் சகோதரர் அல்தாஃபி

தொடர்ந்து வாய் துடுக்காக பேசி வரும் எச்ச ராஜா அவ்வபோது தனது  வாயாலே செருப்படி படுவது உண்டு